Politika Privatnosti

Politika privatnosti i uslovi korišćenja sajta www.hpvinfo.rs

Korišćenjem ovog web sajta www.hpvinfo.rs prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i firme Udruženje Roditelj Beograd, koja je vlasnik ovog web sajta i aplikacije. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se tokom boravka na sajtu pridržavati ovih Uslova korišćenja.

Pojedini izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:„Usluga“ je činjenje dostupnim Korisniku sadržaj koji se objavljuje na sajtu www.hpvinfo.rs u lične i nekomercijalne svrhe. Udruženje Roditelj Beograd pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Sadržaju; „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vreme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju sajtu www.hpvinfo.rs; „Sadržaj“ podrazumeva tekst, multimediju, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na sajtu www.hpvinfo.rs kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku;

“Sajt” je internet sajt “Hpvinfo” koji se objavljuje na adresi www.hpvinfo.rs i koji je u vlasništvu Udruženje Roditelj Beograd; „Komentari“ su komentari koje Korisnik objavljuje na sajtu; „Kolačići“ (Cookies) su mali tekstualni fajlovi koji se u okviru pružanja Usluge, prenose na elektronsku opremu putem koje Korisnik pristupa Sadržaju;

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti i Politika o kolačićima.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Udruženje Roditelj Beograd.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti kompanije Udruženje Roditelj Beograd.

Sadržaj sajta kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Udruženje Roditelj Beograd odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Udruženje Roditelj Beograd. Korišćenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem pristupate.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan Sadržaj dostupan na sajtu je u isključivom vlasništvu kompanije Udruženje Roditelj Beograd.

Nepoštovanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji te podleže građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

Na sve sporne odnose između ugovornih strana koji nastanu usled korišćenja Usluge, primenjivaće se pravo Republike Srbije, a u slučaju eventualnog spora, ugovara se nadležnost suda u Beogradu. Udruženje Roditelj Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave ,izmeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena Uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.
Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan Sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama. Udruženje RoditeljBeograd zadržava pravo da u svakom trenutku, po svom izboru izvrši izmenu ili uklanjanje Sadržaja.

Određeni deo Sadržaja koji se prikazuje na sajtu obezbeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). Udruženje Roditelj Beograd nije odgovorna za sadržaje trećih lica ni u kom delu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste i razumete da se Sadržaj isporučuje Korisnicima takav kakav je, u obliku u kojem je učinjen dostupnim, sa svim eventualnim greškama i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija u pogledu kvaliteta ili količine Sadržaja ili funkcionisanja sajta. Udruženje RoditeljBeograd ne garantuje da će pružanje usluge preko sajta i/ili aplikacije biti bez grešaka ili prekida u radu i pouzdanje u funkcionisanje Usluge je u potpunosti rizik Korisnika.

Udruženje Roditelj Beograd ni u kom slučaju neće biti odgovorna za nefunkcionisanje Usluge, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van kontrole Udruženja, a koji se nisu mogli predvideti, sprečiti ili izbeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr. Kompanija će u ovakvim slučajevima uložiti svoje najbolje napore koji su u skladu sa poslovnom praksom, kako bi u što hitnijem roku omogućila nesmetano funkcionisanje Usluge.

Razumete i saglasni ste da Udruženje Roditelj Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usled: nefunkcionisanja usluge i to sajta; nemogućnosti upotrebe sajta; performansi sajta; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu sajta; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Razumete i prihvatate da Udruženje Roditelj Beograd u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (“Dobavljači”) koja nisu pod kontrolom Udruženje Roditelj Beograd. Udruženje ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorna za postupke ili propuštanja bilo kog dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa dobavljača, Udruženje će uputiti Korisnike da se obrate direktno dobavljaču i uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje Usluge.